Algemene vergadering
(stem tot) 1 maart 2023

Beste leden,
Beste vrienden,

Zoals voorzien in de wetgeving moet de vereniging elk jaar een algemene vergadering houden.

We hebben geopteerd om de algemene vergadering van 2023 te laten doorgaan op vrijdag 3 maart 2023 om 18:00 uur op de maatschappelijke zetel in de Brouwersvliet 19 te Antwerpen.


Wij begrijpen natuurlijk dat het misschien niet voor iedereen mogelijk is om de verplaatsing naar Antwerpen te maken en bezorgen u met deze uitnodiging in elk geval ook al enkele documenten waarvoor wij uw aandacht en goedkeuring willen vragen.

Mag ik vragen dat u mij voor 22 februari 2023 laat weten of u al dan niet aanwezig kan zijn.

Moest u nog vragen hebben dan kan u die altijd aan mij richten.

Philip Streitz, voorzitter@watererfgoed.be.

AGENDA

1. Welkom.

2. Jaarrekening 2022.

 • Er wordt goedkeuring gevraagd van de jaarrekening zoals die zal neergelegd worden ter griffie.
 • De inkomsten van de vereniging waren de lidgelden en ook enkele sponsors.
 •  Andere kosten werden gedragen door leden van het bestuur.

 

3. Kwijting voor de bestuurders.

 • Het bestuursorgaan vraagt kwijting voor het jaar 2022.

 

4. Bestuursorgaan

 • Ontslag bestuurders Paul Plomteux en Dries Verbraeken. Beide heren hebben te kennen gegeven dat ze hun mandaat willen neerleggen. De algemene vergadering dankt beide voor hun medewerking en bijdragen.
 • Het bestuur bestaat momenteel uit vier personen. We zijn op zoek naar mensen die ons willen vervoegen en meewerken aan de werking van Watererfgoed Vlaanderen.

 

5. Verslag van de activiteiten.

 • We probeerden zoveel mogelijk via onze nieuwsbrieven te communiceren.
 • Meer informatie kan u vinden in het activiteitenverslag hier in bijlage.

 

6. Lijst van dingen die nog in de planning staan:

 • We willen opnieuw beginnen filmen bij onze leden om zo meer aandacht voor ons erfgoed te krijgen bij het publiek.
 • Bezoeken aan onze leden.
 • We hebben in 2022 in samenwerking met ETWIE een project rond het digitaliseren van erfgoedwandelingen opgestart. Dit project moet nog verder uitgewerkt worden.
 • Wat met de “vlaggenbrief” en/of registratie van oude vaartuigen?
  Er is een overleg toegezegd waarbij dat FOD Mobiliteit, Pleziervaart en WEV de bestaande mogelijkheden voor het varend erfgoed, die in de wetgeving Registratie bestaan, zullen overlopen. Op diverse vlakken zijn reeds uitzonderingen voorzien en WEV zal om de juiste interpretatie van de wet vragen, zodat hieromtrent duidelijkheid komt voor alle partijen.
  Een belangrijk item dat zich stelt is het varen met publiek (in functie van openstelling van een beschermd vaartuig). Ook zal de vraag gesteld worden naar wat er gebeurd met replica’s die (nog) geen erkenning gekregen hebben en/of vastgesteld maar niet-opengesteld varend erfgoed, als die een beperkt aantal opvarenden meenemen in het kader van promotie van het erfgoed?

Bijlagen:

(klik op het document om de link te openen in pdf)

 1. Balans 2022

 2. Jaarrekening 2022

 3. Begroting 2023

 4. Jaarverslag 2022

Mogen wij u vragen om in het geval u niet aanwezig kan zijn op de algemene vergadering, uw goedkeuring en akkoord over de punten 1,2 en 3 te bevestigen en dit uiterlijk voor 01/03/2023 – 20 uur.

Stemmen kan door onderaan op de stemknop te klikken.

Gelieve uw naam en voornaam in te vullen, uw keuze te maken tussen “goedgekeurd” of “niet goedgekeurd” door enkel de gekozen optie te laten staan. Druk vervolgens op de verzendknop om uw antwoord te versturen. Uw stem zal dan worden verzonden naar voorzitter@watererfgoed.be.

 

Met vriendelijke groeten,

Philip Streitz – Voorzitter

Watererfgoed Vlaanderen vzw

Brouwersvliet 19 – 21   2000 Antwerpen         

Stemformulier Algemene Vergadering 2023

Ik verklaar kennis te hebben genomen van de agenda van de Algemene Vergadering 2023.

Door de verzending van dit formulier breng ik mijn stem uit aan voorzitter@watererfgoed.be

Bevraging
aan leden en sympathisanten van Watererfgoed Vlaanderen i.v.m. het opzetten van een Register van Varende Erfgoedwaardige Vaartuigen.

Op deze algemene vergadering willen we graag toelichten en debatteren over dit Register van Varende Erfgoedwaardige Vaartuigen. 

Meer info en antwoordformulier: