Algemene vergadering
(stem tot) 5 mei 2022

Beste leden,
Beste vrienden,

Zoals voorzien in de wetgeving moet de vereniging elk jaar een algemene vergadering houden. Dat is de vorige jaren gezien de situatie rond Covid-19 enkel digitaal gelukt maar we hebben er goede hoop op dat we dit jaar wel een “live” versie kunnen laten doorgaan.

We hebben geopteerd om de algemene vergadering te laten doorgaan op 5 mei 2022 om 19:00uur op het Kerschip Sint Jozef. Zij zijn lid van Watererfgoed Vlaanderen en de locatie biedt meer dan voldoende plaats. Van zelfsprekend zullen we voor volgende vergaderingen andere locaties zoeken in de andere provincies.

Wij begrijpen natuurlijk dat het misschien niet voor iedereen mogelijk is om de verplaatsing naar Antwerpen te maken en bezorgen u met deze uitnodiging in elk geval ook al enkele documenten waarvoor wij uw aandacht en goedkeuring willen vragen.

Mag ik vragen dat u mij laat weten of u al dan niet aanwezig kan zijn.
Moest u nog vragen hebben dan kan u die altijd aan mij richten.

Philip Streitz, voorzitter@watererfgoed.be.

AGENDA

 1. Jaarrekening 2021
 • Er wordt goedkeuring gevraagd van de jaarrekening zoals die zal neergelegd worden ter griffie.
 • De inkomsten van de vereniging waren de lidgelden en ook enkele sponsors.
 • Andere kosten werden gedragen door leden van het bestuur.

 

 1. Kwijting voor de bestuurders.
 • Het bestuursorgaan vraagt kwijting voor het jaar 2021.

 

 1. Bestuursorgaan
 • Nieuwe voorzitter en ondervoorzitter.
 • Nieuwe bestuurder Danny Deckers. Danny zou willen toetreden tot het bestuursorgaan. Zijn taak zou de communicatie zijn met de leden. De Algemene Vergadering wordt gevraagd de kandidatuur van Danny Deckers goed te keuren.
 • Tijdens een toetsing van statuten van de vereniging in zake de duur van bestuursmandaten, kwam het bestuur tot de vaststelling dat er enkele bestuurders, de toegestane twee maal drie jaar reeds hadden overschreden. Hen werd gevraagd het mandaat neer te leggen. Zij kunnen onze vereniging verder ondersteunen via een adviescomité.

 

 1. Verslag van de activiteiten
 • Ondanks de beperkingen omwille van het corona-virus is het bestuur niet stil blijven zitten. We maakten nog een aantal video’s en nieuwsbrieven en probeerden zoveel mogelijk te communiceren.
 • De laatste maanden werden de vergaderingen van het dagelijks bestuur gehouden in heel beperkte kring.
 • Meer informatie kan u vinden in het activiteitenverslag hier in bijlage.

 

 1. Lijst van dingen die nog in de planning staan:
 • We blijven verder werken aan filmen over onze leden.
 • Bezoeken aan onze leden.
 • Register Erfgoedwaardige Vaartuigen werd aan minister Diependaele overhandigd.
 • We hebben in samenwerking met ETWIE een project rond het digitaliseren van erfgoedwandelingen opgestart.

Bijlagen:

(klik op het document om de link te openen in pdf)

 1. Balans 2021

 2. Jaarrekening 2021

 3. Jaarverslag 2021

 4. Begroting 2022

Mogen wij u vragen om in het geval u niet aanwezig kan zijn op de algemene vergadering, uw goedkeuring en akkoord over de punten 1,2, 3 en 4 te bevestigen en dit uiterlijk voor 05/05/2022 20:00 uur.

Stemmen kan door onderaan op de stemknop te klikken.

Gelieve uw naam en voornaam in te vullen, uw keuze te maken tussen “goedgekeurd” of “niet goedgekeurd” door enkel de gekozen optie te laten staan. Druk vervolgens op de verzendknop om uw antwoord te versturen. Uw stem zal dan worden verzonden naar voorzitter@watererfgoed.be.

 

Met vriendelijke groeten,

Philip Streitz – Voorzitter

Watererfgoed Vlaanderen vzw

Brouwersvliet 19 – 21   2000 Antwerpen         

Stemformulier Algemene Vergadering 2022

Ik verklaar kennis te hebben genomen van de agenda van de Algemene Vergadering 2022.

Door de verzending van dit formulier breng ik mijn stem uit aan voorzitter@watererfgoed.be