Algemene vergadering
(stem tot) 28 mei 2021

Beste leden,
Beste vrienden,

Normaal gezien moeten we zoals elk jaar een algemene vergadering houden maar gezien de situatie rond Covid-19 gaan we die ook dit jaar niet in een “live” versie kunnen laten doorgaan.

Daarom een (digitale) Algemene Vergadering op 28/05/2021. Er wordt dus geen uur of locatie bepaald.

Via mail bent u uitgenodigd om digitaal aan deze vergadering deel te nemen, hier kan u de links vinden naar de verschillende documenten en kan u ook uw stem per mail uit brengen.

Bij vragen, kan u steeds per mail contact opnemen met Philip Streitz, secretaris@watererfgoed.be.

AGENDA

 1. Jaarrekening 2020.
 • Er wordt goedkeuring gevraagd van de jaarrekening zoals die zal neergelegd worden ter griffie.
 • De inkomsten van de vereniging zijn momenteel de lidgelden en ook enkele sponsors.
 • Subsidies voor erfgoedwerking krijgt de vereniging momenteel niet.
 • Andere kosten worden momenteel nog gedragen door leden van het bestuur.
 1. Kwijting voor leden van de raad van bestuur.
 • De leden van de raad van bestuur vragen kwijting voor het jaar 2020.
 1. Verslag van de activiteiten.
 • Ondanks de beperkingen omwille van het corona-virus is het bestuur niet stil blijven zitten. We maakten nog een aantal video’s en probeerden zoveel mogelijk te communiceren.
 • De laatste maanden werden de vergaderingen gehouden via ZOOM-meetings of in heel beperkte kring (dagelijks bestuur).
 • Gesprekken werden gevoerd met HERITA vzw in verband met de planning van het INTO congres dat in 2022 zal plaatsvinden en waar gekeken wordt naar de gebouwen op de droogdokkensite in Antwerpen. We willen met Watererfgoed Vlaanderen, het varend/maritiem erfgoed van Vlaanderen hier in de kijker zetten.
 • Ook waren er in 2020 gesprekken met minister Diependaele waar we Watererfgoed Vlaanderen konden voorstellen alsook enkele projecten die we willen opstarten. Het kabinet zal bekijken in hoever ze de projecten kunnen ondersteunen.
 1. Lijst van dingen die nog gepland zijn.
 • We blijven verder werken aan filmen over onze leden.
 • Bezoeken aan onze leden.
 • Register Erfgoedwaardige Vaartuigen

Bijlagen (in pdf):       

(klik op het document om de link te openen)

 1. Balans 2020

 2. Jaarrekening 2020

 3. Jaarverslag 2020

 4. Voorlopige begroting 2021

Mogen wij aan alle leden vragen om hun goedkeuring en akkoord over de punten 1,2,3 en 4 te bevestigen en dit uiterlijk voor 28/05/2021 23:59 uur.

 

Stemmen kan door mail aan Philip Streitz, secretaris@watererfgoed.be op de stemknop “IK STEM” te klikken. Er zal zich dan een nieuwe mail openen met een stemformulier.

Gelieve uw naam en voornaam in te vullen, uw keuze te maken tussen “goedgekeurd” of “niet goedgekeurd” door enkel de gekozen optie te laten staan. Druk vervolgens op de verzendknop om uw antwoord te versturen. Uw stem zal dan worden verzonden naar secretaris@watererfgoed.be.

Het is nog steeds de bedoeling van het bestuur om alle leden persoonlijk te gaan bezoeken, kennis te komen maken en te horen wat Watererfgoed Vlaanderen voor jullie kan doen. Maar zoals begrijpelijk moeten we hier een afwachtende houding aannemen. Dit betekent echter niet dat we stilvallen, maar wel dat jullie ons gerust mogen laten weten waar we eventueel kunnen helpen of met welke vragen je zit.

Met vriendelijke groet,

Philip Streitz – Secretaris

Watererfgoed Vlaanderen vzw

Brouwersvliet 19 – 21   2000 Antwerpen         

Wat als de stemknop niet werkt?

Omdat niet iedereen dezelfde software heeft, er verschillende mailsystemen zijn met tal van versies en mogelijke instellingen, kan het zijn dat de stemknop misschien niet werkt.

Verstuur dan je mail naar secretaris@watererfgoed.be met de tekst die je kopieert uit dit kader >

 

(onderwerp van de mail)
Stemformulier Algemene Vergadering Watererfgoed Vlaanderen

In te vullen:

Naam: ………………………………………

Voornaam: ……………………………….

Vereniging (indien van toepassing): ………………………………………………


Ik verklaar kennis te hebben genomen van de agenda van de Algemene Vergadering op vermelde datum, medegedeeld per email van 1 mei 2021.

Door de verzending van deze mail breng ik mijn stem uit.

Gelieve 1ste of 2de te schrappen of te verwijderen:

1/ Ik verklaar de toelichtingen en verslagen digitaal te hebben ontvangen, en na er kennis van te hebben genomen verleen ik goedkeuring van de jaarrekening 2020, de begroting 2021 en verleen ik kwijting aan de bestuurders voor het jaar 2020.

2/ Ik verleen geen goedkeuring.